ASIAN LINGUISTIC MAPS : Thailand

CARTE LINGUISTIQUE EN ASIE : Thaïlande

 

 

 

 

 

 

Navigation

 

 • Main page

   

   

  _____________________

   

   

   

  Index

   

 • Euskara

 • Français

 • English

 • Español

   

   

  _____________________

   

   

   

  Menu

   

 • List of countries

 • Euskal Herria

 • Europe

 • Africa

 • North America

 • South America

 • Asia

 • Southeast Asia

 • Oceania

   

  _____________________

   

   

   

   

   

  Bordering countries

   

 • China

 • Vietnam

 • Cambodia

 • Myanmar

 • Philippines

 • Malaysia

 • Indonesia

   

   

   

   

   

  _____________________ 

 •  

     

   

   

   

  Thailand (74 Living languages) :

  1. Aheu (Phon Soung, So, Sotawueng)
  2. Akeu (Aki, Akui)
  3. Akha (Ahka, Aini, Ak’a, Aka, Ekaw, Ikaw, Ikor, Kaw, Kha Ko, Khako, Khao Kha Ko, Ko, Yani)
  4. Ban Khor Sign Language
  5. Bisu (Mbisu, Mibisu)
  6. Blang (Bulang, Hkawa, K’ala, K’wa, Kawa, Khon Doi, Kontoi, Plang, Pula, Pulang, Sen Chun, Wa)
  7. Bru, Western (B’ru, Baru, Bruu)
  8. Cham, Western (Cambodian Cham, Cham, New Cham, Tjam)
  9. Chiangmai Sign Language (Chiengmai Sign Language)
  10. Chinese, Hakka (Hakka)
  11. Chinese, Mandarin
  12. Chinese, Min Dong (Eastern Min)
  13. Chinese, Min Nan (Min Nan, Minnan)
  14. Chinese, Yue (Cantonese, Yue, Yueh)
  15. Chong (Chawng, Shong, Xong)
  16. Hmong Daw (Bai Miao, Chuan Miao, Hmong Der, Hmoob Dawb, Meo Kao, Pe Miao, Peh Miao, White Hmong, White Lum, White Meo, White Miao)
  17. Hmong Njua (Mong Ntsua, Hmong Nzhua, Blue Hmong, Blue Meo, Tak Miao, Green Hmong, Green Meo, Qing Miao, Ching Miao, Lu Miao; Meo Dam, Meo Lai, Hmong Lens, Hmoob Leeg)
  18. Iu Mien (Highland Yao, Mian, Mien, Myen, Pan Yao, Yao, Yiu Mien, Youmian)
  19. Karen, Pa’o (Black Karen, Pa Oh, Pa’0, Pa-U, Taungtu)
  20. Karen, Phrae Pwo (Northeastern Pwo Karen, Phrae, Prae, Pwo Phrae)
  21. Karen, Pwo Northern (Phlong)
  22. Karen, Pwo Western Thailand (Phlou, Southern Pwo Karen)
  23. Karen, S’gaw (Burmese Karen, Kanyaw, Karen, Paganyaw, Pwakanyaw, S’gau, S’gaw, S’gaw Kayin, White, Yang Khao)
  24. Kayah, Eastern (Karennyi, Kayah, Kayay, Red Karen, “Yang Daeng”)
  25. Kensiu (Belubn, Kense, Kenseu, Kensieu, Kensiw, Maniq, Mawas, Mengo, Meni, Menik, Moni, Monik, Moniq, Mos, Ngok Pa, Orang Bukit, Orang Liar, Sakai, Tiong)
  26. Khmer, Northern (Khmer Lue, Thailand Khmer)
  27. Khmu (Kamhmu, Kammu, Kamu, Kha Khmu, Khamu, Khamuk, Khmu’, Kmhmu, Luu, Mou, Pouteng, Tmooy)
  28. Khün (Gon Shan, Hkun, Khuen, Khun Shan, Tai Khun)
  29. Kintaq (Kenta, Kintaq Bong, Kintk)
  30. Korean
  31. Kuy (Cuoi, Khamen-Boran, Kui, Kui Souei, Kuoy, Kuuy, Soai, Suai, Suay, Suei, Sui, Suoi)
  32. Lahu (Lohei, Muhso, Muhsur, Musser, Musso, Mussuh)
  33. Lahu Shi
  34. Lamet (Kamet, Kha Lamet, Khamet, Lemet)
  35. Lawa, Bo Luang (Bo Luang Lawa, “Lua”)
  36. Lawa, Mae Hong Son (L’wa, Lava, Lavüa, “Lua” , Luwa, Mae Hong Son Lawa, Mountain Lawa, Omphai Lawa)
  37. Lisu (Li-Hsaw, Li-Shaw, Lisaw, Liso, Lu-Tzu, Southern Lisu, Yao Yen, Yaw Yin, Yaw-Yen, Yeh-Jen)
  38. Lü (Lu, Lue, Pai-I, Pai-Yi, Shui-Pai-I, Tai Lu, Tai Lue, Thai Lu)
  39. Lua’ (East Pua Pray, Pray 2)
  40. Mal (Ht’in, Khatin, T’in, Thin, Tin)
  41. Malay, Pattani (Thai Islam)
  42. Malay, Satun (Kedah Malay)
  43. Mlabri (Luang, Ma Ku, Mabri, Mla, Mla Bri, Mrabri, Phi Thong, Yellow Leaf, Yumbri)
  44. Mok (Amok, Hsen-Hsum, Muak, Muak Sa-aak)
  45. Moken (Basing, Chau Ko’, Mawken, Salon, Salong, Selong, Selung)
  46. Moklen (Chau Pok)
  47. Mon (Aleng, Mun, Peguan, Takanoon, Talaing, Taleng)
  48. Mpi (Kaw)
  49. Nyahkur (Chao Dong, “Chaobon” , “Chaobun” , Chaodon, “Chaubun” , Lawa, Niakuol, Niakuoll, Nyakur)
  50. Nyaw (Jo, Nyo, Nyoh, Yo)
  51. Nyeu (Yeu, Yoe)
  52. Palaung, Pale (Di-Ang, Ngwe Palaung, Palay, Pale, Silver Palaung, Southern, Ta-Ang)
  53. Phu Thai (Phutai, Phuu Thai, Putai, Puthai)
  54. Phuan (Lao Phuan, Phu Un)
  55. Phunoi (Phounoy, Phu Noi, Punoi)
  56. Prai (Thin)
  57. Pray 3
  58. Saek (Sek, Tai Sek)
  59. Shan (Great Thai, “Ngeo” , “Ngiao” , “Ngiaw” , “Ngio” , “Ngiow” , Sam, Sha, Tai Luang, Tai Shan, Tai Yay, Thai Yay)
  60. Sô (Kha So, Thro)
  61. Tai Dam (Black Tai, Jinping Dai, Tai Noir, Thai Den)
  62. Tai Nüa (Chinese Shan, Dehong Dai, Tai Man, Tai Neua)
  63. Tai Ya (Huayaodai, Ya)
  64. Thai (Central Tai, Siamese, Standard Thai, Thaiklang)
  65. Thai Sign Language
  66. Thai Song (Lao Song, Lao Song Dam, Song)
  67. Thai, Northeastern (Isaan, Isan, Issan, Thai Isaan)
  68. Thai, Northern (Kam Mu’ang, Kammüang, Kammyang, Khon, Khon Meang, Khon Myang, La Nya, Lan Na, Lanatai, Lanna, Mu’ang, Mung, Myang, Northern Thai, Payap, Phayap, Phyap, Tai Nya, Tai Yon, Tai Yuan, Western Laotian, “Yuan”)
  69. Thai, Southern (Dambro, Pak Tai, Pak Thai, Paktay)
  70. Tonga (Mos)
  71. Ugong (’Ugong, Gong, Lawa, Ugawng)
  72. Urak Lawoi’ (Chaw Talay, Chawnam, Lawoi, Lawta, Orak Lawoi’)
  73. Yong (Nyong)
  74. Yoy (Dioi, Jui, Yoi, Yooi, Yooy)

   

 • Thailand / ประเทศไทย (all languages) [Show]

 • Map (all languages) [Show]

 • Language (all languages) [Show]

 • Linguistic (all languages) [Show]

   

 • Home | About the author |

  Muturzikin.com © 2007

  All Rights Reserved - Tous Droits Réservés

  Création et droit d'auteur - Copyright Creative Website

   

   

  Linguistic criteria, internal policy, terms of use, principal references and FAQ

  Bookmark and Share